Livgrenadjärmässen 1923-2023 – struktur och innehåll

Nedanstående kapitel är en grov översikt på de olika delarna som planeras att avhandlas i boken. Beroende på vilket material i form av text och bild som kan hämtas in kan kapitelindelning och omfång förändras.

Förord 
Innehållsförteckning
Inledning

1. Regementets historia (kort)

2. Tiden på Malmen 
Två regementen. Malmenmässarna. Värnplikten och behov av året-runt-verksamhet. Traditioner in i Linköpings Garnison.

3. Etablering i Linköping (1920-talet) 
Påverkan utformning p g a oenighet om placering Linköping och/eller Norrköping. 
Militär närvaro i staden Linköping.

4. Dubbelkasernerna 
Beskrivning av området. Förband under åren. Då och nu. Taklyftet.

5. Kanslihuset (Byggnaden) 
Historik, Arkitekt, Funktioner, Ritningar

6. Närområdet
Grenadjärvallen och den andra idrottsplatsen
Dansbanorna och Dansbaneberget 
Korumplatsen och Veteranplatsen
Grenadjärgården och Grenadjärparken
Läsestugan
Övningsfältet

7. Lokalerna (eller Mässen)
Det huvudsakliga innehållet. Bilder (50%) och beskrivning (50%) av respektive rum.
I beskrivningen läggs bilder och personbeskrivningar m m för tavlor och föremål in. 
Enstaka händelser kan läggas in eller sorteras under “Mässliv”.

8. Officerskåren, mässliv och traditioner 1922-1997
Officerskåren. Subalternofficerskåren
Något om Kompaniofficerskåren och plutonsofficerskåren med respektive egen mäss.
Trängkåren
Mässdirektörer, Mässpersonalen
Traditioner med vett och etikett
Arrangemang

9. Mässlivet 1998 och framåt
Efter regementets nedläggning 1997.
Bildande av förening och drift av Mässen för att rädda kulturarvet.
Officerskåren och Mässföreningen.
Bildande av Mässbolag.
Mässdirektörer, Mässpersonalen
Arrangemang. Återträffar. Såppen m m.
Pandemin 2020-2021.

10. Konst och konstnärer
Konstverk med personbeskrivningar på motiven och konstnärerna.
Konstföremål som inte beskrivs i kapitlet om respektive rum.

11. Mässar inom Garnisonen 
Bild och en kort beskrivning per Mäss
Trängmässen 
Östgöta luftvärnsregementes Mäss 
Svea Artilleriregementets Mäss (Ursprungligen Östgöta Luftvärn)
Helikopterflottiljens Mäss (Malmen/ursprunget från regementena)
Kvarnmässen

12. Framtiden

Stöd till bokprojektet 
Finansiärer och övriga stödgivare.

Redaktion och medförfattare

Källor 

Disposition: Ca 250 sidor.
Ca 10%          Inledning. Historik samt etablering. Byggnader och närområde.
Ca 55%          Lokalerna med föremål och konstnärer.
Ca 30%          Personalen, kårerna och mässlivet.
Ca 5%            Stöd, källor, redaktion m m.

Efterprojekt:
Material som inte används arkiveras och kommer att sättas ihop till ett internt dokument där en större grad av detaljer och personnamn kan ingå.

Underlaget ska också förädlas till:
– En ”Masterbok” med samtliga källhänvisningar till textavsnitten.
– En tunnare och mer översiktlig guidebroschyr.
– En digital bildvandring genom Mässen.
– En digital inventarieförteckning med bilder till Officerskåren.