Hedersgrenadjärer

Hedersgrenadjären

Gåvan består av en grenadjärofficer från forna dagar.
Han står rakryggad med handen vilande på den sabel som ibland krävs i kampen för att nå målet.

 Glaskupan kan sägas vara en symbol om bevarandet av traditioner
men med transparens ut mot dagens verklighet.
Glaskupan har också högt i tak vilket ger plats till utveckling och
nya traditioner och det ger också plats för meningsutbyte mellan officerskamraterna.

Grenadjären står på stadig grund vilket kan symbolisera mässen.
Utan stadig grund finns ingen möjlighet att upprätthålla våra traditioner.

 Grenadjären slutligen är dock det viktigaste. Han får symbolisera officerskåren
och därmed medlemmarnas engagemang i verksamheten.
En engagerad officerskår är förutsättningen för att ge liv åt både mäss och de traditioner vi har och skapar”.

Grenadjären på bilden är tillverkad och skänkt av livgrenadjären Hans Christopher Toll.

Hedersgrenadjärer 2009

Mikael Sundh

Mikael Sundh var föreningens ordförande under de inledande åren från 1998.
Han blev sedermera Mässdirektör och ordförande i Mässbolagets styrelse och var den som växlade upp Mässen från en föreningsangelägenhet till ett bolag i hård konkurrens med övriga fest- och konferensvåningar i Linköping.

Mikael Sundh överlämnade 2009 stafettpinnen till Anna Wallentinsson som Mässdirektör och VD och Göran Egefalk som ordförande i bolagsstyrelsen.

Lennart Sterner

Lennart Sterner var den som ansatte och drev ambitionen om den
”guldkantade representationsvåningen” hårdast. Genom sitt kontaktnät förankrades ambitionen både inom och utom föreningen.

Lennart Sterner förverkligade föreningens inriktning med en levande mäss
genom hårt, envist och målmedvetet arbete.

Lennart Sterner avled 2013.

Anna Wallentinsson

Anna Wallentinsson driver som Mässdirektör och VD
Livgrenadjärmässen med stor affärsmässighet och professionalism
samtidigt som hon med varsam hand slår vakt om
traditioner och den guldkant mässen förtjänar.

Hedersgrenadjärer 2011

Eric von Boisman

Eric von Boisman har under alla år värnat om att regementets och Livgrenadjärmässens historia och traditioner ska både bevaras och utvecklas. Han är den som organiserat kamraternas arbete med att hjälpa Mässdirektören att hålla Mässens traditionsföremål välvårdade samtidigt som han tagit initiativ för att skapa en röd tråd i dess placeringar.

Genom gedigen research och medryckande skådespeleri har han levandegjort olika föremåls historik.

Eriks olika förtroendeuppdrag inom Officerskåren vittnar om
kamraternas förtroende och respekt.

Eric von Boisman är en sann officer och god kamrat – en hedersgrenadjär.

Mats Walldén

Mats Walldén har under många år ideellt verkat för samhörighet bland livgrendjärer
Under regementstiden var Mats under ett flertal år sekreterare, vice ordförande och ordförande i regementets Subalternofficerskår.

Sedan regementets nedläggning 1997 har Mats fortsatt att verka för gemenskap och samhörighet livgrenadjärer emellan genom sitt arbete som sekreterare tillika
kassör i mässföreningen.

Mats arbete har bidraget till att vi fortfarande har en levande mäss och att vi livgrenadjärer har en möjlighet att fortsätta träffas.

Hedersgrenadjärer 2013

Jan Lockner

Jan Lockner var föreningens ordförande i 11 år under åren 2002 – 2013 och ledde föreningen förtjänstfullt efter bolagiseringen av Mässverksamheten.
Under Jan Lockners ledning har föreningen stöttat bolaget och även breddat sin medlemsantagningen för framtidssäkra dess existens.

Olof Sahlén

Olof Sahlén är en livgrenadjär som i princip alltid deltar i verksamheten och bidrar till föreningens utveckling. Olof Sahlén har också idogt arbetat för att dokumentera Livgrenadjärregementets och Livgrenadjärmässens historia.

Olof Sahlén har också bidragit med att bevara och utveckla Livgrenadjärmässen för att kamrater och andra ska kunna njuta av dess existens.

Olle Sahlén avled 2023-08-24, i en ålder av 82 år. 

Björn Lundkvist

Björn Lundkvist är en aktiv livgrenadjär som ofta syns i verksamheten och bidrar till föreningens utveckling. Vi livgrenadjärer minns också Björn Lundkvists arbete som personalchef där han skickligt tillvaratog både personalens och regementets intressen.

Björn Lundkvist har också bidragit med att bevara och utveckla Livgrenadjärmässen in i framtiden.

Björn Lundkvist avled 2017-10-31, 77 år gammal.

Hedersgrenadjärer 2015

Claes Henric Löfgren

Vi har många livgrenadjärer som i det tysta arbetar för att bevara våra
tillhörigheter och för att bevara och utveckla våra traditioner.
Claes Henric är inte den som arbetar i det tysta.

Claes Henric Löfgren är och har alltid varit en föregångsman och rakryggad officerskamrat. Claes Henric har också alltid varit en pålitlig deltagare vid arrangemangen på Livgrenadjärmässen. Vad vore en fest utan Claes Henrics skönsång? Under regementets aktiva tid, utsågs Claes Henric av regementets subalterner till ”Hederssubaltern” – en titel få förunnat.

Claes Henric har under senare år lagt ner ett uppskattat och framgångsrikt arbete med regementets traditioner och vårt Garnisonsmuséum. 

Claes-Henric Löfgren avled 2023-11-05, i en ålder av 82 år. 

Mikael Frisk och Magnus Hallberg

Mikael och Magnus har under drygt 30 år verkat för att vi livgrenadjärer ska kunna umgås och ha trevligt på vår Mäss. De har verkat som biträdande mässofficer, mässofficer och styrelseledamöter i vår förening och, i Magnus fall, i mässbolaget. Mikael har också gjort ett gott jobb i det som förut var Kvarns mässförening.

De har sedan 1998, alltså 17 år, axlat sina nuvarande uppdrag med bravur.

Det är åtskilliga liter öl och andra starka drycker som burits upp, hällts upp och ibland även torkats upp. Arbetet har skett med både skicklighet och glatt humör men även med den stil och finess som vår Mäss förtjänar.

Mikael och Magnus har på ett handfast sätt introducerat våra yngre officerare och specialistofficerare i mässlivets konst. Ett uppdrag där vår Livgrenadjärmäss fyller en liten men ack så viktig roll i kadettutbildningen vid stridsskolan i Kvarn.

Hedersgrenadjärer 2017

Göran Egefalk

Göran Egefalk har på ett förtjänstfullt sätt och med stort engagemang
verkat som Mässbolagets ordförande 2009-2017.

Han har varit stort stöd till vår Mässdirektör och även förenat ägarna
och olika intressenter till gemensamma mål.

Under Görans ledning har mässbolaget skapat en stabil grund för att kunna
utveckla verksamheten inom nya områden på ett sätt som ska säkerställa
vår Mäss fortlevnad under lång tid.

Göran Egefalk är en livgrenadjär som har ett mycket gott förtroende bland kamraterna.

Carlerik Malm

Carlerik Malm är livgrenadjären som i det tysta bidrar på ett mycket
konkret sätt till vår Mäss fortlevnad.

Han stödjer vår Mässdirektör med att leda och utföra skötsel och
omvårdnad av de inventarier som tillsammans med medlemmarna och
personalen bildar kärnan i vår Mäss.

Vi, och många med oss, ser alla resultat av hans oegennyttiga arbete vid
våra besök på Mässen, men det är få som ser det arbete Carlerik lägger ner när det sker.

Under sin tid som kompanichef på Ydre myntade Carlerik uttrycket
”Det tar jag, jag bor ändå så nära!” – en devis Carlerik alltjämt verkar leva efter.

Med utmärkelsen ”Hedersgrenadjär” önskar kamraterna på
Livgrenadjärmässen synliggöra det alla ser men få förstår och tacka Carlerik för allt arbete.

Erik Lindberg

Vad vore Garnisonens historia och traditioner om dessa inte synliggjordes
och hölls vid liv?

Erik Lindberg är den som går i Eric von Boismans skola och axlar ett stort
ansvar att förmedla historik och anekdoter kring våra porträtt och
andra traditionsföremål.

Med stor inlevelse, skådespeleri och underfundighet levandegör Erik det
som vår Mäss kan berätta.

Många av oss vet idag mer om Garnisonen och vår Mäss än vad vi visste
när Garnisonen och regementet var aktivt.
I detta har vi Erik Lindberg och hans läromästare att tacka.

Hedersgrenadjärer 2019

Bo Petersson

Bo Peterson är en sann Hedersgrenadjär som arbetar i det tysta
och med stor noggrannhet och varsamhet för att tillvarata
och vårda regementets kulturarv.
Bo har under många år sorterat, kategoriserat handlingar
från regementet för att göra dessa åtkomliga för efterlevande, historiker och forskare.

Han är en mycket aktiv styrelsemedlem i Livgrenadjärföreningen
där han bland annat svarar för arkivtjänsten.

Bo tar också väl hand om såväl små som stora traditionsföremål
för att de ska bevaras åt kommande generationer, bland annat genom ett engagerat arbete inom Garnisonsmuséets verksamhet.

Vi tackar Bo för allt arbete som lagts på vårt regemente,
vår Mäss och dess historia.

Bo Peterson född 1941-06-15 avled 2020-06-10.

Hans Christopher Toll

Hans Christopher Toll har som officer och mässmedlem aktivt och
engagerat bidragit till Livgrenadjärmässens fortlevnad och utveckling.
Trots avståndet till Linköping är Hans Christopher mycket engagerad i såväl historik och traditioner som i Mässens affärsverksamhet där han bidrar med
stort kunnande och erfarenhet.
Även Rikets försvar engagerar HC då han tjänstgör aktivt i Stockholms Hemvärn
som således förstärks med en livgrenadjärs förmåga, väl dokumenterad på
vår fana med våra 19 segernamn.
Hans Christopher är också den som levererar vår Hedersgrenadjär i tenn
vilken är målad med kärlek och stor noggrannhet.
 
 
 

Magnus Runqvist

Magnus har sedan 2013 varit ordförande i Ideella Mässföreningen.
Han har där visat stort engagemang för Mässen och arbetat för att bevara
och utveckla våra traditioner.
Magnus har varit drivande för att de olika föreningarna, utifrån deras olika målgrupper, tillsammans ska
kunna säkerställa en levande mäss och mässliv.
Magnus var under regementstiden engagerad i Subalternofficerskåren
under ett antal år, även där som ordförande.
Sitt stora engagemang för Subalternofficerskåren visades bland annat genom att
Magnus, som 35-åring, genomförde Ruklifningen en andra gång för att
kunna kvarstå i kåren under ytterligare ett år.
Magnus har mod att göra det som ingen annan gjort.
Magnus Runqvist är en rakryggad officer och föregångsman
– en Hedersgrenadjär.
 
 

Hedersgrenadjärer 2021

Göran Malmberg

Göran Malmberg är en sann livgrenadjär med bakgrund i regementet sedan 1970.

Det är tydligt att Göran känner för sitt östgötska regemente och
att livgrenadjärhjärtat bultar varmt.

Göran drar sig aldrig för att resa från när och fjärran och
med liv och lust delta i verksamheten på vår Mäss.

Han har aktivt bidragit till att förbättra föreningens ekonomi
i samband med svåra tider under pandemin.

Göran Malmberg är en officer och föregångsman
– en Hedersgrenadjär.

Mats Löfgren

Mats har under lång tid verkat för att vi livgrenadjärer
ska kunna umgås och ha trevligt på vår Mäss.

Mats har under decennier varit styrelseledamot i
mässföreningen och dessutom varit ledamot i  bolagsstyrelsen.

Vid Mässbolaget har Mats utvecklat och utbildat all
personal inom område arbetsmiljö.

Mats är en god kamrat och lagspelare och visar stor omsorg om personer i sin omgivning. När medlemmarna på olika tillställning kunnat umgås har Mats agerat kock, serveringspersonal, bartender, diskpersonal.
Han har som en god officer, många strängar på sin lyra.

Vi tackar Mats för allt arbete som lagts på vårt regemente, dess kamratföreningar,
på oss och på vår Mäss.

Hedersgrenadjärer 2023

Under 2023 utsågs ingen Hedersgrenadjär.

0000ff