Stadgar

Stadgar för Livgrenadjärmässens ideella förening.

Fastställda 2021-10-01

Innehåll

§ 1 Organisationsområde och ändamål
§ 2 Medlemskap och avgifter
§ 3 Styrelsen
§ 4 Förvaltning
§ 5 Revision
§ 6 Årsmöte
§ 7 Extra årsmöte
§ 8 Beslut och omröstning
§ 9 Protokoll
§ 10 Motioner
§ 11 Mässtillställningar, representation och representationsvåning verksamhet
§ 12 Stadgeändring
§ 13 Föreningens upplösande


Stadgar

”Livgrenadjärmässens Ideella Förening” benämns i stadgarna också med texten ”Föreningen”.
”Livgrenadjärmässens Hotell-, Fest & Konferensvåningar AB” benämns i stadgarna också med texten ”Bolaget”. ”Livgrenadjärmässen” benämns i stadgarna också med texten ”Mässen”.

§ 1 Organisationsområde och ändamål

1.1       Livgrenadjärmässens Ideella Förening är en icke facklig, gemensam sammanslutning av aktiva, förtidsavgångna och pensionerade yrkes- och reservofficerare vid
f d Livgrenadjärregementet, Livgrenadjärbrigaden, Svea Trängkår
och Svea Artilleriregemente samt för organisationer kopplade till Försvarsmakten.
Huvudändamålet är att verka för en sammanhållen och levande Mäss, verka för vårdandet och utvecklandet av militära traditioner samt bidra till ökad samhörighet.

1.2       Föreningen har i sitt arbete:
– att i samverkan med inventarieägarna (vilka ska finnas förtecknade i särskild lista med förteckning över ägandeförhållanden och avtal) och Livgrenadjärmässens Fest- och Konferensvåningar AB, vårda och förvalta de i lokalerna deponerade inventarierna.
– att i överensstämmelse med stadgarna förvalta Föreningens tillgångar och traditioner,
– att verka för att mässarrangemang drivs under former som skapar förutsättning för god trivsel inom Föreningen,
– att som delägare i Livgrenadjärmässens Hotell-, Fest & Konferensvåningar AB, tillvarata Föreningens intressen i driften av mässverksamheten, både vad avser Föreningens egna tillställningar och externa arrangemang.

§ 2 Medlemskap och avgifter

2.1        Medlemskap i Föreningen finns i två former. Ordinarie medlem samt övrig medlem.
2.2       Ordinarie medlem kan vara aktiva, förtidsavgångna och pensionerade yrkes- och reservofficerare vid f d Livgrenadjärregementet, Livgrenadjärbrigaden, Svea Trängkår och Svea Artilleriregemente.
2.3         Yrkes- eller reservofficer som tjänstgör vid enhet inom Östergötland eller som är bosatt i Östergötland, kan vara ordinarie medlem. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.
2.4         Änka, änkeman och efterlevande barn efter ordinarie medlem kan vara ordinarie medlem. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.
2.5         Övrig medlem kan vara en förening eller en organisation med anknytning till Försvarsmakten. Medlemskapet gäller enbart som förening i kollektiv. Styrelsen beslutar om medlemskap i varje enskilt fall.
2.6         Medlem kan av styrelsen medges utträde efter skriftlig anmälan.

2.7         Medlemsavgift erläggs av samtliga ordinarie medlemmar som en av årsmötet fastställd årsavgift. För övrig medlem bestäms medlemsavgift av styrelsen i varje särskilt fall.

2.8         Medlem kan uteslutas vid följande fall:
– ej betalat medlemsavgift trots påminnelse.
– brustit i omdöme eller handlat på sådant sätt som ej överrensstämmer med Föreningens stadgar och syfte.
Styrelsen beslutar om uteslutning i varje särskilt fall.

§ 3 Styrelsen

3.1 Styrelsen ska bestå av:
– Ordförande
– Sex till åtta ledamöter
Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer. Dock ska vice ordförande, mässofficerare, sekreterare samt kassör finnas.

3.2         Styrelsen utser representant för Föreningen till Bolagsstyrelsen.

3.3         Styrelsen äger rätt att utse biträdande mässofficerare för att kunna stödja verksamheten.

3.4         Styrelsen väljs av årsmötet. Vid oförutsedd avgång väljer styrelsen ny ledamot för återstående del av mandatperioden.

3.5         Styrelsen uppgift är att leda Föreningens verksamhet så, att i stadgarna angivna bestämmelser och ändamål uppfylls.
Styrelsen verkställer årsmötets beslut och avgör ärenden som är av brådskande natur eller ej har principiell betydelse.
Frågor av principiell betydelse för medlemmarna ska beredas av styrelsen och prövas av årsmötet eller extra årsmöte.

3.6         Styrelsen ska vid behov stödja Bolaget i den omfattning som styrelsen finner lämpligt.

3.7  Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre ledamöter är närvarande

3.8  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vice ordföranden eller då annan ledamot så begär.

3.9         Styrelsen ska:
– till årsmötet avge kortfattad verksamhetsberättelse. I berättelsen skall finnas redogörelse för förvaltning av Föreningens tillgångar,
– till årsmötet lämna förslag till budget för nästkommande verksamhetsår,
– anordna av årsmötet beslutade arrangemang,
– föra medlemsregister,
– upprätta befattningsbeskrivning för styrelsens medlemmar,
– svara för styrelserepresentation,
– upprätta inventarieförteckning över Föreningens inventarier i samråd med Bolaget och övriga inventarieägare,
– vårda och underhålla Föreningens inventarier i samråd med Bolaget,
– upprätta avtal med Bolaget avseende Föreningens och medlemmarnas nyttjande av Mässen för arrangemang samt för Bolagets nyttjande av Föreningens inventarier.

§ 4 Förvaltning

4.1         Verksamhets- och förvaltningsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december.

4.2         Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltning av Föreningens tillgångar som utgörs av:
– likvida medel
– varor i lager
– genom köp eller gåvor förvärvad egendom.

4.3  Ordförande, vice ordföranden och kassören tecknar Föreningens namn var för sig.

§ 5 Revision

5.1         Revisionen ska:

–         granska styrelsens räkenskaper och verifikationer

–         före ordinarie årsmöte delge styrelsen revisionsberättelsen.

–         vid ordinarie årsmöte föredra revisionsberättelse.

5.2           Räkenskaper, styrelseprotokoll och förvaltningsberättelse samt övriga för revisionen erforderliga handlingar skall genom styrelsens försorg tillhandahållas revisorerna för granskning när helst revisorerna så önskar och för årsrevisionen senast 14 dagar före utlyst årsmöte.

§ 6 Årsmöte


6.1         Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte genomförs före den 15 mars på dag som styrelsen bestämmer.

6.2         Personlig kallelse till årsmötet ska meddelas minst 10 dagar före mötet. Till kallelsen ska styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse bifogas.

6.3         Vid årsmötet ska följande upptagas för behandling:
– styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse,
– revisionsberättelse,
– beslut om ansvarsfrihet,
– val av styrelse, två revisorer med suppleant samt valberedning om två ledamöter,
– fastställande av budget,
– fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår,
– riktlinjer för årets verksamhet.

6.4         Årsmötet äger rätt att i särskilda fall besluta om förändring av medlemsavgift för innevarande år.

§ 7 Extra årsmöte

7.1         Medlemmarna kallas till extra årsmöte av styrelsen under följande förutsättning:
– styrelsen har funnit skäl till kallelse eller
– då minst en femtedel av de medlemmarna gör en framställan om kallelse till extra årsmöte till styrelsen.

7.2         Personlig kallelse till extra årsmöte skall meddelas senast 5 dagar i förväg.

7.3         Vid extra årsmöte tas endast frågor upp vilka är föranmälda.

§ 8 Beslut och omröstning

8.1         Vid årsmöte och extra årsmöte är Föreningen beslutsmässig med det antal medlemmar som har infunnit sig.

8.2         Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

8.3         Beslut fattas med absolut majoritet (minst hälften av rösterna eller vid fler än två alternativ – det alternativ som vinner flest röster) utom i fall rörande stadgeändring (se § 12).

8.4         Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

8.5         Röstning med fullmakt är giltig, dock kan ingen utöva rösträtt för mer än en frånvarande medlem. Fullmakt skall vara ställd på viss person och avse visst möte.

8.6         Styrelseledamot äger icke rösträtt i fråga rörande styrelsens ansvarsfrihet.

§ 9 Protokoll

9.1         Vid årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte ska protokoll föras.
Årsmötes- och extra årsmötesprotokoll justeras av ordföranden jämte en justeringsman. Styrelseprotokoll justeras på nästkommande styrelsemöte.

§ 10 Motioner

10.1     Motioner skall upprättas skriftligen och inlämnas till styrelsen senast sex dagar före utlyst årsmöte. Till föredragningen skall styrelsens yttrande bifogas.

10.2     Muntliga motioner kan väckas vid sammanträde i frågor som rör Föreningens verksamhetsområde. Beslut i större ekonomiska och principiella frågor skall dock föregås av styrelsens beredning.

§ 11 Mässtillställningar, representation och representationsvåning verksamhet

11.1     Styrelsen genomför de arrangemang som årsmötet beslutat att genomföra.
Styrelsen äger rätt att ställa in arrangemang som ej har tillräckligt antal anmälda.

11.2     Styrelsen har rätt att anordna arrangemang utöver dem som beslutats av årsmötet.

11.3     Inbjudan av gäster till Föreningens arrangemang beslutas av styrelsen. Kostnader för dessa betalas av Föreningen.

11.4     Styrelsen ska med Bolaget upprätta och vid behov omförhandla särskilt nyttjandeavtal av Mässen. Avtalet ska reglera i vilken omfattning och när Mässen ska kunna nyttjas för Föreningens arrangemang. Avtalet ska också reglera en särskild prissättning för Föreningens och medlemmarnas arrangemang.

11.5     Ordinarie medlem och övrig medlem äger rätt att abonnera Mässen för egna arrangemang för slutna sällskap efter bokning hos Bolaget.

11.6     Ordinarie medlem och övrig medlem har, efter minst 12 månaders medlemskap, rätt att vid egna arrangemang, nyttja de förmåner men också skyldighet att fullgöra det ansvar som framgår av det avtal som upprättats mellan Föreningen och Bolaget. Medlemmen har också skyldighet att fullfölja det avtal som upprättas mellan medlemmen och Bolaget vid varje arrangemang.

§ 12 Stadgeändring

12.1       För ändring av stadgar fordras beslut med minst 2/3 majoritet på två av varandra följande årsmöten/extra årsmöten.


§ 13 Föreningens upplösande

13.1   Beslut att lägga ned Föreningens verksamhet ska fattas vid två på varandra följande årsmöten/extra årsmöten. Härvid beslutas också hur Föreningens tillgångar skall avvecklas.

Magnus Runqvist               Mats Walldén                   Claes-Henric Löfgren
Ordförande                          Sekreterare                        Justeringsman

Stadgehistorik:

Första stadgarna:
1999-02-07

Andra stadgarna:
2003-03-07. Bilaga 1 (pkt 11.3) avskaffas vid Årsmöte 02 + Årsmötet 03.

Tredje stadgarna:
2004-03-05. Ett större antal förändringar.  Antagna vid Extra Årsmöte 2004-02-27 och Årsmöte 2004-03-05.

Fjärde stadgarna
2013-03-08. Införande av befattningen som vice ordförande. Antagna vid Årsmöte 2013 och Extra Årsmöte vid Återträffen 2013-11-09.

Femte stadgarna
2021-10-01. Uppdaterat Mässbolagets namn. Avskaffande av befattningen kvartermästare/inventarieredogörare. Några småändringar utifrån svenska språket. Antagna vid Årsmöte 2021-03-05 och Extra Årsmöte vid Såppen 2021-10-01.